Partner pro konsolidaci účetní závěrky, účetnictví a daně

Obchodní podmínky

Objednávky k účasti na vzdělávací akci, včetně případné objednávky obědů a ubytování (pokud je oběd nebo ubytování v rámci vzdělávacího semináře nabízeno) přijímáme pouze písemně. Přihlášení je možné přímo přes web www.konsolidus.cz, e-mailem na adrese info@konsolidus.cz nebo jinou písemnou formou. Vzdělávací akce je možné objednat na vzorové přihlášce, případně nahradit vlastním formulářem obsahujícím stejné údaje (je nutné uvést také Vaši e-mailovou adresu a telefonní kontakt).

Zaslané objednávky jsou závazné. Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Objednávky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny společnosti KONSOLIDUS spol. s r.o., a to až do úplného obsazení kapacity semináře.

Do tří pracovních dnů od obdržení Vaší objednávky Vám odešleme e-mailem potvrzení objednávky, která je zároveň potvrzením o zařazení do vybrané vzdělávací akce nebo informací o nezařazení do vzdělávací akce z důvodu plné obsazenosti vzdělávacího kursu. Výjimkou je celopodniková dovolená (obvykle červenec/srpen), v době dovolené nebudou e-maily s potvrzením objednávky odesílány. E-maily s potvrzením o zařazení do vzdělávací akce budou rozeslány nejpozději první pracovní den po skončení celopodnikové dovolené. O celopodnikové dovolené se dozvíte na našich webovských stránkách www.konsolidus.cz.

Přihlášky se přijímají nejpozději 15 pracovních dnů před zahájením vzdělávací akce. Pokud budete mít zájem přihlásit se v kratším termínu do zahájení akce, je vhodné se telefonicky informovat. Telefonní číslo je zveřejněno na internetových stránkách společnosti KONSOLIDUS. V případě kladného přijetí Vaší objednávky v termínu kratším než 15 pracovních dní před konáním vzdělávací akce platí všechny ostatní obchodní podmínky obdobně.

Objednávky na zajištění ubytování se přijímají pouze tehdy, pokud je tato možnost uvedena v podrobném popisu vzdělávací akce. V ostatních případech si účastníci případné ubytování zajišťují sami.

Ubytování (je-li nabízeno) je třeba objednat nejpozději 15 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce. Po tomto termínu nelze ubytování našim prostřednictvím zajistit, je nutná individuální domluva přímo s ubytovacím zařízením.

U některých akcí jsou obědy zahrnuty v ceně. U celodenních akcí, kde oběd v ceně vzdělávací akce není, si lze oběd naším prostřednictvím objednat. O této skutečnosti včetně dalších podrobností se dozvíte z podrobného popisu vzdělávací akce. Obědy je třeba objednat nejpozději 5 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce. Po tomto termínu nelze obědy naším prostřednictvím zajistit.

Prezence, úhrada a vyúčtování vzdělávací akce

Po řádném přihlášení prostřednictvím písemné objednávky je klientovi zaslána zálohová faktura s informacemi k platbě. Kursovné (a případný oběd) se hradí bezhotovostně na základě zálohové faktury na bankovní účet KONSOLIDUS spol. s r.o. pod přiděleným variabilním symbolem. Každý účastník je povinen uhradit celou částku kursovného nejpozději do 15. pracovního dne před začátkem vzdělávací akce. Společnost KONSOLIDUS, spol. s r. o. si vyhrazuje právo účastníka ze vzdělávací akce vyloučit, resp. odstoupit od jeho objednávky v případě, že platba nebude řádně a včas připsána na bankovní účet společnosti KONSOLIDUS spol. s r. o. Pozdější úhrada je možná pouze po předchozí dohodě (např. při pozdějším přijetí objednávky). V tomto případě může být po účastníkovi požadováno prokazatelné doložení úhrady (např. výpis z účtu), nebudou-li do začátku akce peněžní prostředky připsány na účet společnosti KONSOLIDUS. Bez prokázání platby nebude účastník vpuštěn na akci. Kurzovné (a případné obědy) je možné uhradit hotově při prezenci pouze po dohodě se společností KONSOLIDUS. V takovém případě klient obdrží zjednodušený daňový doklad. V případě ceny kursovného nad 10 000 Kč dostane klient řádný daňový doklad.

Daňový doklad - fakturu obdrží klient (nebo jím vyslaný zástupce) v den konání akce. Daňový doklad lze odeslat i e-mailem (ve formátu pdf) nebo poštou, pokud o to klient požádá. Pokud klient objednal prostřednictvím společnosti KONSOLIDUS i ubytování, společnost KONSOLIDUS zarezervuje nocleh. Účastník platí za ubytování přímo ubytovacímu zařízení buď na místě, nebo před začátkem akce převodem na bankovní účet ubytovacího zařízení na základě zálohové faktury, která mu bude (ubytovacím zařízením) vystavena.

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením vzdělávací akcie. S ohledem na to, jak bohatá bude diskuse, je třeba považovat čas ukončení za orientační.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně.

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 15 pracovních dnů před zahájením vzdělávací akce. Při stornu po tomto termínu je klient povinen uhradit plnou cenu. Kursovné se v tomto případě nevrací, není možný ani přesun na jiný termín. Přihlášeného klienta lze nahradit jinou osobou.

Bezplatné storno obědů přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením vzdělávací akce. Po tomto termínu účtujeme cenu obědů v plné výši.

Bezplatné storno rezervace ubytování, uskutečněné prostřednictvím společnosti KONSOLIDUS přijímáme nejpozději 15 pracovních dnů před začátkem vzdělávací akce. Po tomto termínu může ubytovací zařízení požadovat úhradu ubytování v plné výši.

Organizační změny

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení akce z organizačních a provozních důvodů.

V případě, že se na danou vzdělávací akci nepřihlásí dostatečný počet účastníků, vyhrazujeme si právo ji zrušit nejpozději 7 kalendářních dnů před začátkem vzdělávací akce.

Všechny případné změny Vám dáme na vědomí telefonicky nebo e-mailem. Z tohoto důvodu Vás prosíme o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na objednávce.

Ostatní informace

Informace ke vzdělávací akci jsou k dispozici v podrobné specifikaci kursu na našich internetových stránkách.

Společnost KONSOLIDUS spol. s r.o. je plátcem DPH.

Údaje uvedené v objednávce a dalších dokladech, které bude mít společnost KONSOLIDUS od klienta k dispozici, může společnost použít výhradně pro účely nabídky dalších vzdělávacích akcí a v žádném případě je neposkytne třetím osobám. Údaje klienta (vyjma údajů, které jsou nezbytné pro řádné vedení účetnictví a další k tomu potřebné operativní nebo daňové evidence) mohou být na jeho žádost kdykoli vymazány.

KONSOLIDUS, spol. s r. o.